Hiển thị

12:05 - 17/07/2019

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Xem thêm

12:08 - 18/05/2019

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Xem thêm

10:53 - 16/05/2019

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Xem thêm

16:01 - 09/05/2019

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Xem thêm

16:11 - 25/04/2019

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Xem thêm

17:00 - 24/04/2019

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Xem thêm

16:08 - 19/04/2019

Tạo mini game với cảm biến gia tốc trên Micro:bit

Tạo mini game với cảm biến gia tốc trên Micro:bit

Xem thêm

15:43 - 19/04/2019

Ứng dụng điều khiển 2 thiết bị sử dụng nút ấn trên micro:bit

Ứng dụng điều khiển 2 thiết bị sử dụng nút ấn trên micro:bit

Xem thêm

15:14 - 19/04/2019

Ứng dụng giao tiếp giữa 2 microbit

Ứng dụng giao tiếp giữa 2 microbit

Xem thêm

18:03 - 18/04/2019

Giới thiệu về màn hình LCD và một số ứng dụng cơ bản

Giới thiệu về màn hình LCD và một số ứng dụng cơ bản

Xem thêm

18:17 - 06/04/2019

Bài 0 : Lập trình micro:bit làm quen với microbit

Lập trình micro:bit bài 1 Làm quen với microbit  

Xem thêm
Hiển thị

12:05 - 17/07/2019

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Xem thêm

12:08 - 18/05/2019

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Xem thêm

10:53 - 16/05/2019

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Xem thêm

16:01 - 09/05/2019

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Xem thêm

16:11 - 25/04/2019

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Xem thêm

17:00 - 24/04/2019

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Xem thêm

16:08 - 19/04/2019

Tạo mini game với cảm biến gia tốc trên Micro:bit

Tạo mini game với cảm biến gia tốc trên Micro:bit

Xem thêm

15:43 - 19/04/2019

Ứng dụng điều khiển 2 thiết bị sử dụng nút ấn trên micro:bit

Ứng dụng điều khiển 2 thiết bị sử dụng nút ấn trên micro:bit

Xem thêm

15:14 - 19/04/2019

Ứng dụng giao tiếp giữa 2 microbit

Ứng dụng giao tiếp giữa 2 microbit

Xem thêm

18:03 - 18/04/2019

Giới thiệu về màn hình LCD và một số ứng dụng cơ bản

Giới thiệu về màn hình LCD và một số ứng dụng cơ bản

Xem thêm

18:17 - 06/04/2019

Bài 0 : Lập trình micro:bit làm quen với microbit

Lập trình micro:bit bài 1 Làm quen với microbit  

Xem thêm