Hiển thị

16:58 - 24/04/2019

Lâp trình microbit input button

Lâp trình microbit input button

Xem thêm

16:32 - 24/04/2019

lập trình microbit output led phần 2

lập trình microbit output led phần 2

Xem thêm

15:55 - 24/04/2019

Lập trình microbit output led phần 1

Lập trình microbit output led phần 1

Xem thêm

14:44 - 11/04/2019

Lập trình micro:bit bài 6 la bàn đơn giản với micro:bit

Lập trình micro:bit bài 6 la bàn đơn giản với micro:bit

Xem thêm

14:28 - 11/04/2019

Bài 5 : Lập trình micro:bit random icon với micro:bit

Lập trình micro:bit random icon với micro:bit

Xem thêm

16:58 - 10/04/2019

Lập trình micro:bit bài 4 ghép đôi micro:bit với smartphone

Lập trình micro:bit bài 4 ghép đôi micro:bit với smartphone

Xem thêm

16:16 - 10/04/2019

Bài 3 : Lập trình micro:bit đồng hồ đếm ngược thời gian

Lập trình micro:bit đồng hồ đếm ngược thời gian

Xem thêm

09:54 - 09/04/2019

Bài 2 : Lập trình micro:bit nhấn nút hiện biểu cảm

Lập trình micro:bit nhấn nút hiện biểu cảm

Xem thêm

10:50 - 09/04/2019

Bài 1 : Lập trình micro:bit các lệnh cơ bản và hướng dẩn sử dụng

Lập trình micro:bit các lệnh cơ bản và hướng dẩn sử dụng

Xem thêm

18:17 - 06/04/2019

Bài 0 : Lập trình micro:bit làm quen với microbit

Lập trình micro:bit bài 1 Làm quen với microbit  

Xem thêm

18:02 - 05/04/2019

Giới thiệu Micro:bit

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Kit lập trình BBC micro:bit nhé các bạn !

Xem thêm
Hiển thị

16:58 - 24/04/2019

Lâp trình microbit input button

Lâp trình microbit input button

Xem thêm

16:32 - 24/04/2019

lập trình microbit output led phần 2

lập trình microbit output led phần 2

Xem thêm

15:55 - 24/04/2019

Lập trình microbit output led phần 1

Lập trình microbit output led phần 1

Xem thêm

14:44 - 11/04/2019

Lập trình micro:bit bài 6 la bàn đơn giản với micro:bit

Lập trình micro:bit bài 6 la bàn đơn giản với micro:bit

Xem thêm

14:28 - 11/04/2019

Bài 5 : Lập trình micro:bit random icon với micro:bit

Lập trình micro:bit random icon với micro:bit

Xem thêm

16:58 - 10/04/2019

Lập trình micro:bit bài 4 ghép đôi micro:bit với smartphone

Lập trình micro:bit bài 4 ghép đôi micro:bit với smartphone

Xem thêm

16:16 - 10/04/2019

Bài 3 : Lập trình micro:bit đồng hồ đếm ngược thời gian

Lập trình micro:bit đồng hồ đếm ngược thời gian

Xem thêm

09:54 - 09/04/2019

Bài 2 : Lập trình micro:bit nhấn nút hiện biểu cảm

Lập trình micro:bit nhấn nút hiện biểu cảm

Xem thêm

10:50 - 09/04/2019

Bài 1 : Lập trình micro:bit các lệnh cơ bản và hướng dẩn sử dụng

Lập trình micro:bit các lệnh cơ bản và hướng dẩn sử dụng

Xem thêm

18:17 - 06/04/2019

Bài 0 : Lập trình micro:bit làm quen với microbit

Lập trình micro:bit bài 1 Làm quen với microbit  

Xem thêm

18:02 - 05/04/2019

Giới thiệu Micro:bit

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Kit lập trình BBC micro:bit nhé các bạn !

Xem thêm